I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) jest CORTEC sro, IČO: 45 584 168, z siedzibą pod adresem Horná 13, 974 01 Banská Bystrica. (zwana dalej „Administratorem”).

Dane kontaktowe administratora to:

– adres: Kavečianska 41, Koszyce 040 01

– email: robo@cortec.sk

– telefon: +421/55/632 44 50

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej szczególnych czynników fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych .

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. ŹRÓDŁA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku realizacji Twojego zamówienia.

Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

– wykonanie umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) RODO,

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

– realizacja Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt e-mail i kontakt telefoniczny) Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy lub wykonywane przez administratora.

Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator przechowuje dane osobowe:

– przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem oraz do wykonywania roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).

Po okresie przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH (ADMINISTRATORZY ADMINISTRATORA)

Odbiorcami danych osobowych są osoby:

– zaangażowany w dostawę towarów / usług / realizację płatności w ramach zamówienia

– świadczenie usług związanych z obsługą strony internetowej i innych usług związanych z prowadzeniem strony internetowej

– świadczenie usług marketingowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE) ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług w chmurze.

VI. TWOJE PRAWA

Na warunkach określonych w RODO masz:

– prawo dostępu do jego danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

– prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

– prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO a

– prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora, o którym mowa w art. III z tych warunków.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych na piśmie.

Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Składając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Opublikuje nową wersję warunków prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle nową wersję tych warunków na Twój adres e-mail podany administratorowi.

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie 25.05.2018.