1. Postanowienia wstępne
1.1 W Umowie i niniejszych Ogólnych Warunkach, termin:
a) „Sprzedawca” oznacza spółkę handlową CORTEC s.r.o. z siedzibą pod adresem Magnezitárska č. 2 / A, 040 13 Košice, IČO: 45 584 168, spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Koszycach I., Oddział Sro., Wstaw nr. 25890 / V lub następca prawny tej firmy;
b) „Kupujący” oznacza osobę fizyczną lub prawną określoną w Umowie lub jej następcę prawnego;
c) „Nabywca” oznacza osobę fizyczną działającą w imieniu i / lub działającą w imieniu Kupującego, która jest uznawana za posiadającą pełną zdolność do działania w imieniu i na rzecz Kupującego;
(d) „Umowa” oznacza umowę / umowę zawartą pomiędzy stronami w dowolnej formie (np. zamówienie i przyjęcie zamówienia lub w formie odrębnej umowy lub faktyczna dostawa towarów objętych zamówieniem), której przedmiotem jest sprzedaż i zakup towarów określonych w ofercie i / lub zamówienie i / lub dowód dostawy;
e) „OWU” oznacza niniejsze ogólne warunki wydane zgodnie z postanowieniami § 273 ustawy nr. 513/1991 Coll. Kodeksu handlowego z późniejszymi zmianami;
1.2 Niniejsze OWH stosuje się zgodnie z ust. § 273 ustawy nr. 513/1991 Coll. Kodeks handlowy ze zmianami o stosunkach prawnych wynikających ze sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę;
1.3 Niniejsze OWS są nieodłączną częścią Umowy i mają pełne zastosowanie, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie z Kupującym.
1.4 Wszelkie ogólne warunki dostawy lub w inny sposób oznaczone ogólne warunki handlowe Kupującego nie mają zastosowania do stosunków umownych ustanowionych Umową zgodnie z niniejszymi OWH, nawet jeśli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia lub w inny sposób nie zaprzeczył takim ogólnym warunkom handlowym. Uznaje się, że jakiekolwiek przyjęcie lub inne wyrażenie woli w stosunku do ogólnych warunków Kupującego przez Sprzedającego nie miało miejsca.
2. Przedmiot świadczenia – zamówienie towaru
2.1 Wszelkie oferty (oferty cenowe) składane przez Sprzedającego są uważane za niewiążące, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące.
2.2 Sprzedający dostarczy Kupującemu towar w specyfikacji rodzajów, ilości i wersji oraz na warunkach określonych w Umowie oraz przeniesie prawo własności do tego towaru na Kupującego. Sprzedając towar, Sprzedawca nie zobowiązuje się do montażu, montażu lub świadczenia innych podobnych usług, chyba że w umowie uzgodniono inaczej. Jeżeli dostawa towaru obejmuje jego instalację, montaż lub świadczenie innych usług, uważa się, że zawarte są dwie rozłączne umowy, gdzie w odniesieniu do dostawy towaru jest to umowa kupna, aw odniesieniu do pozostałej części świadczenia jest umowa o pracę. Powyższe dotyczy również wszystkich umów zawieranych pomiędzy kontrahentami, których przedmiotem jest dostawa dzieła lub oznaczonych jako umowa o dzieło.
2.3 Wszystkie zamówienia na towary składane przez Kupującego wymagają formy pisemnej i muszą być dostarczone do Sprzedającego. Podpisane przez Kupującego lub Akceptującego zamówienie i przesłane e-mailem, odpowiednio. pocztą na adres Sprzedawcy.
2.4 Zamówienie Kupującego musi zawierać podstawowe dane identyfikacyjne (w tym numer identyfikacyjny, NIP, dane rejestracyjne VAT), dane teleadresowe Kupującego, osobę upoważnioną do działania w imieniu Kupującego, jednoznaczną identyfikację towaru, jego ilość oraz ewentualnie miejsce i datę dostawy, w przeciwnym razie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i opóźnienia spowodowane nieprawidłową identyfikacją towaru i warunków dostawy. Specjalne wymagania Kupującego (np. Dotyczące opakowania, dokumentów itp.) Muszą być szczegółowo określone w zamówieniu, w przeciwnym razie nie staną się częścią Umowy. Dodatkowe szczegóły zamówienia spowodowane błędnymi instrukcjami lub informacjami Kupującego, Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia do
do czasu uregulowania wszelkich następstw dodatkowych wyjaśnień w zakresie ceny, terminu dostawy i powstałych szkód, przy czym przez ten okres Sprzedawca nie zwleka z własnym wykonaniem.
3. Cena zakupu
3.1 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu ceny zakupu należycie i terminowo zgodnie z Umową lub na podstawie wystawionej faktury. Cena zakupu jest płatna w dniu wskazanym na fakturze wystawionej przez Sprzedającego.
3.2 O ile w umowie nie określono inaczej, cena zakupu towaru jest ustalana bez podatku VAT, netto oraz bez transportu i montażu.
3.3 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu za dostarczony towar przelewem bezgotówkowym na konto Sprzedającego wskazane na fakturze lub gotówką przy odbiorze towaru, chyba że zapłata gotówkowa jest sprzeczna z Ustawą o ograniczeniach w płatnościach gotówkowych.
3.4 Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego zaliczki w wysokości do 100% całkowitej kwoty zamówionego towaru lub usługi, w tym podatku VAT.
3.5 W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny zakupu lub jej części, Kupujący traci prawo do wszelkich rabatów udzielonych przez Sprzedającego, a jednocześnie Sprzedający ma prawo wstrzymać dalsze dostawy do czasu całkowitej spłaty wszystkich wymagalnych zobowiązań Kupującego. zaangażowanie.
3.6 Zawierając Umowę, strony umowy zgodziły się