I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR”) je CORTEC sro, IČ: 45 584 168, se sídlem Horní 13, 974 01 Banská Bystrica. (Dále jen: “správce”).

Kontaktní údaje správce jsou:

– adresa: Kavečianska 41, Košice 040 01

– email: robo@cortec.sk

– telefon: +421 / 55/632 44 50

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více specifických faktorů, fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních nebo společenských .

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

Účelem zpracování osobních údajů je:

– vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících se smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, e-mailový kontakt a telefonní kontakt) Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit ze strany správce.

Ze strany správce nepřichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje:

– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

– podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

– zajišťující služby provozování webstránky a další služby v souvislosti s provozováním webstránky

– zajišťující marketingové služby

Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

VI. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

– právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

– právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.

– právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.

– právo podat námitky proti zpracovávání podle čl. 21 GDPR a

– právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT

Správce prohlašuje, že přijal všechny technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v písemné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptujete.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.