1. Úvodní ustanovení
1.1 Ve Smlouvě a těchto všeobecných obchodních podmínkách pojem:
a) “Prodávající” označuje obchodní společnost CORTEC s.r.o., se sídlem Magnezitárska č. 2 / A, 040 13 Košice, IČO: 45 584 168, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I., oddíl Sro., Ve vložce č. 25890 / V, případně právního nástupce této společnosti;
b) “Kupující” označuje fyzickou nebo právnickou osobu uvedenou ve Smlouvě, případně jeho / jejího právního nástupce;
c) “Přebírající osoba” označuje fyzickou osobu, která vystupuje jménem a / nebo jedná na účet Kupujícího, o níž platí, že má veškerou způsobilost jednat jménem a na účet Kupujícího;
d) “Smlouva” označuje dohodu / smlouvu, která je uzavřena mezi stranami v jakékoliv formě (např. objednávkou a akceptovat objednávky nebo formou zvláštní smlouvy nebo faktickým dodáním zboží na základě objednávky) a jejímž předmětem je prodej a koupě zboží, specifikovaném v nabídce a / nebo objednávce a / nebo dodacím listu;
e) “VOP” označuje tyto všeobecné obchodní podmínky vydané podle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění;
1.2 Tyto VOP se použijí v souladu s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění, na právní vztahy vznikající při prodeji zboží a dodávkách služeb Prodávajícím;
1.3 Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a platí v plném rozsahu, pokud se s Kupujícím písemně dohodnuto něco jiného.
1.4 Jakékoliv všeobecné dodací podmínky nebo jinak označené všeobecné obchodní podmínky Kupujícího se na smluvní vztahy založené Smlouvou podle těchto VOP neaplikují, a to ani tehdy, pokud vůči takovým všeobecným obchodním podmínkám Prodávající nevznesl výhradu nebo jejich jinak nerozporuje. Jakýkoliv akcept, či jiný projev vůle ve vztahu k všeobecným obchodním podmínkám Kupujícího ze strany Prodávajícího se považuje za neuskutečněný.
2. Předmět plnění – objednávka zboží
2.1 Jakékoli nabídky (cenová nabídka) vyhotovené Prodávajícím se považují za nezávazné, pokud nebudou výslovně za závazné označeny.
2.2 Prodávající dodá kupujícímu zboží ve specifikaci druhů, množství a provedení a v termínech uvedených ve Smlouvě a převede na Kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Prodejem zboží se Prodávající nezavazuje k jeho instalaci, montáži nebo poskytnutí jiných obdobných služeb, pokud nebylo smluvně dohodnuto jinak. V případě pokud součástí dodání zboží bude i jeho instalace, montáž, či poskytnutí jiných služeb, má se za to, že jsou uzavírány dvě oddělitelné smlouvy, kde ve vztahu k dodání zboží se jedná o kupní smlouvu a ve vztahu ke zbytku plnění se jedná o smlouvu o dílo. Uvedené platí rovněž pro všechny smlouvy mezi stranami uzavřenými, jejichž předmětem je dodání díla nebo označené jako smlouva o dílo.
2.3 Veškeré objednávky zboží ze strany Kupujícího musí být písemné a musí být doručeny Prodávajícímu. Za písemnou se považuje i podepsána objednávka Kupujícím nebo přebírající osoby a odeslána e-mailem, resp. poštou na adresu Prodávajícího.
2.4 Objednávka Kupujícího musí obsahovat základní identifikační údaje (včetně IČO, DIČ, údaj o registraci pro DPH), kontaktní údaje Kupujícího, osobu oprávněnou jednat jménem Kupujícího, jednoznačné určení zboží, jeho množství a dále případně místo a termín dodání, jinak Prodávající nenese odpovědnost za škody a zpoždění způsobené nesprávnou identifikací zboží a podmínek dodání. Zvláštní požadavky Kupujícího (např .: týkající se obalu, dokladů, apod.) Musí být v objednávce konkrétně uvedeno, jinak se nestávají součástí Smlouvy. Dodatečné upřesnění objednávky vyvolané nesprávnými pokyny nebo informacemi Kupujícího není Prodávající povinen akceptovat do doby,
dokud se vyrovnány všechny důsledky dodatečného upřesnění v otázce ceny, termínu dodání a způsobených škod, přičemž po tuto dobu není Prodávající v prodlení s vlastním plněním.
3. Kupní cena
3.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu řádně a včas kupní cenu podle Smlouvy, případně dle vystavené faktury. Kupní cena je splatná v den uvedený ve faktuře vystavené Prodávajícím.
3.2 Pokud ze Smlouvy nevyplývá něco jiného, ​​je kupní cena zboží sjednána bez DPH, netto a bez dopravy a instalace.
3.3 Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený ve faktuře nebo v hotovosti při převzetí zboží, pokud hotovostní platba není v rozporu se zákonem o omezení plateb v hotovosti.
3.4 Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího zálohovou platbu až do výše 100% z celkové částky objednaného zboží nebo služby včetně DPH.
3.5 V případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí Kupující nárok na případné slevy poskytnuté mu Prodávajícím a současně je Prodávající oprávněn pozastavit další dodávky a to až do úplného uhrazení všech splatných závazků Kupujícího, přičemž takové řízení se nepovažuje za prodlení Prodávajícího s plněním závazku.
3.6 Uzavřením Smlouvy se smluvní strany dohodly