1. Bevezető rendelkezések
1.1 A Szerződésben és ezen általános szerződési feltételekben:
a) “Eladó” a CORTEC s.r.o. gazdasági társaság, amelynek székhelye a Magnezitárska č. 2 / A, 040 13 Kassa, IČO: 45 584 168, a Kassai Kerületi Bíróság I. sz. Részlegének kereskedelmi nyilvántartásában bejegyzett társaság, sz. 25890 / V, vagy e társaság jogutódja;
b) “Vevő”: a Szerződésben meghatározott természetes vagy jogi személy, vagy jogutódja;
c) “Ügyfélszerző”: az a természetes személy, aki a Vevő nevében és / vagy a nevében jár el, és akit minden olyan képességgel felruháznak, hogy a Vevő nevében és nevében eljárjon;
d) “szerződés”: a felek között bármilyen formában létrejött megállapodás / szerződés (pl. megrendelés és megrendelés elfogadása, vagy külön szerződés vagy megrendelés alapján történő tényleges kézbesítés formájában), amelynek tárgya az ajánlatban meghatározott áruk adás-vétele. és / vagy a megrendelés és / vagy szállítólevél;
e) „ÁSZF”: ezen általános üzleti feltételek, amelyeket a törvény 273. szakaszának rendelkezései alapján adtak ki. 513/1991 Coll. A módosított kereskedelmi törvénykönyvből;
1.2 A jelen ÁSZF-t a (2) bekezdéssel összhangban kell használni. Törvény 273. §-a. 513/1991 Coll. A módosított Kereskedelmi Törvénykönyv az Eladó által áruk értékesítéséből és szolgáltatásnyújtásból eredő jogviszonyokról;
1.3 Jelen ÁSZF a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és teljes egészében érvényes, hacsak a Vevővel írásban másként nem állapodtak meg.
1.4 A Vevő bármely általános szállítási feltétele vagy egyéb módon megjelölt általános üzleti feltétele nem vonatkozik a jelen ÁSZF szerint a Szerződés által létrejött szerződéses kapcsolatokra, még akkor sem, ha az Eladó nem tett foglalást vagy más módon ellentmondott az ilyen általános üzleti feltételeknek. Az Eladó által a Vevő általános szerződési feltételeivel kapcsolatos bármely elfogadás vagy más akaratnyilvánítás úgy tekintendő, hogy nem történt meg.
2. A teljesítés tárgya – áruk megrendelése
2.1 Az Eladó által tett bármely ajánlat (árajánlat) nem kötelező érvényű, kivéve, ha kifejezetten kötelező érvényűként van megjelölve.
2.2 Az Eladó a termékeket a Vevőnek a típusok, mennyiségek és változatok specifikációjában és a Szerződésben meghatározott feltételekkel határozza meg, és ezen áruk tulajdonjogát átruházza a Vevőre. Az áru értékesítésével az Eladó nem vállalja más hasonló szolgáltatások telepítését, összeszerelését vagy nyújtását, hacsak a szerződés másként nem rendelkezik. Ha az áruk átadása magában foglalja annak telepítését, összeszerelését vagy egyéb szolgáltatások nyújtását is, akkor úgy tekinthető, hogy két különálló szerződés jön létre, ahol az áruk átadásával kapcsolatban ez adásvételi szerződés, és a teljesítés többi részével kapcsolatban munkaszerződés. A fentiek a szerződő felek között létrejött összes szerződésre is vonatkoznak, amelyek tárgya egy munka átadása vagy munkaszerződésnek minősül.
2.3 A Vevőnek minden árurendelést írásban kell megtennie, és el kell juttatnia az Eladóhoz. A Vevő vagy az Elfogadó személy által aláírt megrendelés, amelyet e-mailben, ill. postai úton az Eladó címére.
2.4 A Vevő megrendelésének tartalmaznia kell az alapvető azonosító adatokat (beleértve az azonosító számot, az ÁFA-számot, az ÁFA nyilvántartási adatokat), a Vevő elérhetőségeit, a Vevő nevében eljárni jogosult személyt, az áru egyértelmű azonosítását, annak mennyiségét, esetleg a szállítás helyét és időpontját, különben az Eladó nem felelős az áruk és a szállítási feltételek helytelen azonosítása által okozott károkért és késésekért. A Vevő speciális követelményeit (pl .: csomagolással, dokumentumokkal stb. Kapcsolatban) külön meg kell adni a megrendelésben, különben nem válnak a Szerződés részévé. Az Eladó nem köteles elfogadni a megrendelés további pontosítását a hibás utasítások vagy a Vevő tájékoztatása miatt
amíg az ár, a szállítási határidő és az okozott károk további tisztázásának minden következménye nem rendeződik, míg az Eladó erre az időszakra nem késik saját teljesítésével.
3. Vételár
3.1 A Vevő köteles az Eladónak megfelelően és időben megfizetni a vételárat a Szerződésnek megfelelően, vagy a kiállított számla szerint. A vételár az Eladó által kiállított számlán feltüntetett napon fizetendő.
3.2 Hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, az áruk vételárában nettó áfa, valamint szállítás és felszerelés nélkül állapodnak meg.
3.3 A Vevő köteles a leszállított árukért a vételárat készpénzben történő átutalással megfizetni az Eladó számlán feltüntetett számlájára, vagy készpénzben az áru átvételét követően, kivéve, ha a készpénzfizetés ellentétes a készpénzfizetési korlátozásokról szóló törvényvel.
3.4 Az Eladó jogosult a Vevőtől előleget fizetni a megrendelt áruk vagy szolgáltatások teljes összegének 100% -áig, az áfát is beleértve.
3.5 A vételár vagy annak egy részének kifizetésének késése esetén a Vevő elveszíti az Eladó által biztosított esetleges kedvezményekhez való jogát, és ezzel egyidejűleg az Eladó jogosult további szállítások felfüggesztésére a Vevő összes esedékes kötelezettségének teljes megfizetéséig. elkötelezettség.
3.6 A Szerződés megkötésével a szerződő felek megállapodtak